Japan

Keizai no Densho-bato
1983 -
Kitami (Hokkaido)